Suspensioun vun den Aktivitéiten am Bildungsberäich: Froen an Äntwerten

Op dëser Säit fannt Dir déi heefegst Froen an Äntwerten zu der Suspensioun vun den Aktivitéiten am Bildungsberäich.

Allgemeng Froen

Wou kann ech Informatioune fannen iwwer de Congé aus familiäre Grënn (congé pour raisons familiales)?

De Congé aus familiäre Grënn gëtt erweidert, fir et ze erméiglechen, datt een Elterendeel doheem beim Kand ënner 13 Joer bleift.
De Congé aus familiäre Grënn kann och en Elterendeel vun engem Kand iwwer 13 Joer an Usproch huelen, wann e fir dat Kand eng zousätzlech Allocatioun fir Kanner mat Behënnerung vun der Zukunftskeess kritt.
E Formulaire fir esou eng Demande mat allen nëtzlechen Informatioune fannt Dir um Site vun der Gesondheetskeess, der Caisse nationale de santé (www.cns.lu a www.guichet.lu).

Weider Informatiounen

Wou kann ech Informatiounen iwwer de Coronavirus Covid-19 fannen?

Consultéiert dofir de Site www.covid19.lu. Dir kënnt och dʼHotline 8002-8080 uruffen.

Wou kann ech nëtzlech Informatiounen iwwer dʼSchoule fannen?

Fir all Fro, déi dʼEducatioun am Allgemenge betrëfft, rufft wgl. op dʼNummer 8002-9090 un. Dir kënnt och den Internetsite vum Ministère fir Educatioun, Jugend a Kanner consultéieren.

Ausserdeem hutt dir d'Méiglechkeet, d'Aktualitéit op www.covid19.lu an an de nationale Medien ze suivéieren.

Wie kann ech um Weekend kontaktéieren, fir Renseignementer ze kréien?

Op dësem Site gëtt et e Formulaire, deen Dir benotze kënnt, fir eventuell Froen ze stellen. Eng Telefonspermanence ass de Weekend iwwer assuréiert vun 9 bis 12 a vun 13 bis 16 Auer.

Rufft dofir wgl. den 8002-9090 un.

U wien kann ech mech wenden, wann ech Froen zum Thema Kanner a Jonker mat spezifesche Besoinen oder mat enger Behënnerung hunn?

D’ Sozialaarbechter vum Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques (S-EBS) stinn Iech hei bäi all Zort vu Froen mat Rot an Dot zur Säit.

Dir erreecht eis iwwert d’Helpline vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ënnert der Nummer: 8002 9090 oder per E-mail: social.s-ebs@men.lu.

U wie kann ee sech riichten, wann een Hëllef oder psychologesch Betreiung brauch?

Och an Zäite vu Covid-19 ass de Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaires (CePAS) fir Iech do: E lauschtert no, gëtt Rotschléi an offréiert eng Betreiung – dem Grand public, mee besonnesch de Schüler, den Elteren an den Enseignanten an dat iwwer dës Weeër:

- Telefon a WhatsApp:

621-533970 (8-12 an 13-17 Auer)
621-533971 (8-12 an 13-17 Auer)
621-533974 (8-12 an 13-17 Auer)
621-533973 (8-12 an 13-17 Auer)

- Facebook a Messenger : @cepasluxembourg
- E-mail : info@cepas.public.lu
- Internetsite : www.cepas.lu

A wéi engen Etablissementer a Secteure sinn elo keng Aktivitéiten?

Bis den 3. Mee sinn an dësen Etablissementer a Secteure keng Aktivitéiten: Grondschoul (Enseignement fondamental); Secondaire (Enseignement secondaire inklusiv Schengen-Lycée zu Pierel/Perl an Däitschland); Beruffsausbildung (Formation professionnelle); Kompetenzzentere fir Kanner mat spezifesche Besoinen (Centres de compétences pour élèves à besoins spécifiques); Coursë vum Institut national des langues (INLL) a vum Service de la formation des adultes (SFA); Institut de formation de l’Éducation nationale (Ifen); Museksschoulen (Enseignement musical); Schoulinternater; Sozio-familiär Internater; Sozio-therapeutesch Zentren; Accueil-Strukturen (Crèchen, Maison-relaisen, Hëllef fir Elteren also Assistants parentaux); Jugendhaiser; Bibliothéike vu Schoulen a vun der Uni.

Wéi laang ass virgesinn, datt dës Suspensioun dauert?

DʼAktivitéite si bis den 3. Mee 2020 gestoppt.

DʼSituatioun gëtt deen Ament nei evaluéiert vun der Direktioun vun der Santé an den Datum vun der Reprise vun de Coursë kann adaptéiert ginn, jee nodeem wéi dʼSituatioun sech entwéckelt.

Firwat goufen dʼAktivitéite gestoppt?

DʼSuspensioun vun den Aktivitéiten ass eng Virsiichtsmoossnam, fir dʼVerbreede vum Coronavirus an der breeder Bevëlkerung ze verhënneren oder ze bremsen. DʼActeuren aus dem educative Beräich ënnerstëtzen esou den allgemengen Effort vun der Gesellschaft, fir déi Vulnerabel an déi Schwaach beschtméiglech ze schützen. Et gesäit iwweregens esou aus, wéi wann dʼKanner an déi Jonk net esou schlëmm vun der Infektioun duerch de Covid-19 betraff wieren.

Mussen dʼKanner an der Zäit vun der Suspensioun doheem, also am Haus, bleiwen?

DʼRegierung huet dʼMesurë vum Ofschotten („Confinement“) verschäerft. Et gëllt dʼDevise: Bleift doheem! DʼSpillplaze goufen zougemaach an déi Jonk hu keng Erlabnis méi, sech ze versammelen, ganz egal wou. DʼErausgoen an de Bësch oder an dʼNatur ass am Prinzip erlaabt, wann een dat eleng mécht oder mat der Famill, also just mat Leit, mat deenen een zesummen ënnert engem Daach wunnt. Déi eenzeg Méiglechkeet, dʼVerbreede vum Covid-19 ze bremsen, ass esou vill ewéi méiglech op sozial Kontakter ze verzichten an dʼBarriär-Geste gewëssenhaft auszeféieren.

Wéi gëtt dʼKontinuitéit vum Léieren assuréiert?

En Dispositif fir dʼBetreien aus der Distanz gouf ëmgesat, fir dʼKontinuitéit vum Unterrecht och an de Woche vun der Suspensioun vun de Coursen ze assuréieren. DʼSchüler kréien en Aarbechtsplang a Léiersituatioune vun hiren Enseignantë proposéiert.

DʼSchoulflicht bleift fir dʼSchüler bestoen.

Wat geschitt mat de fragille Schüler, déi net beim Enseignement à distance matmaache kënnen?

Fir ze verhënneren, datt Schüler eleng doheem sinn an net um Unterrecht aus der Distanz (enseignement à distance) deelhuelen, gëtt eng systematesch Prozedur op nationalem Niveau ëmgesat. Si erlaabt et, dës Populatioun kloer ze identifizéieren an déi betraffe Schüler ze ënnerstëtzen.

Hëllef beim Onlineléieren (aide à l’apprentissage en ligne) gëtt och iwwert dʼHelpline 8002 9090 ugebueden.

No der Reprise vun de Coursë kréien dʼSchoule weider Ressourcen, fir déi Schüler ze ënnerstëtzten, déi et néideg hunn – bannent oder baussent de Schoulstonnen.

Accueil-Strukturen

Ginn déi Deeg, op deene mäi Kand net an der Crèche ass, a Rechnung gestallt?

Fir dʼZäit vun der Suspensioun vun den Aktivitéite gëtt den Eltere keen Accueil a Rechnung gestallt. An där Zäit iwwerhëlt de Staat weider seng finanziell Bedeelegung iwwer de Chèque-service Accueil (CSA). Dʼfinanziell Bedeelegung vun den Elteren iwwerhëlt de Staat net.

Grondschoul

Wéi leeft dʼOrientéierung an den Enseignement secondaire am Cycle 4 of?

Déi gemeinsam Tester (épreuves communes) vum Cycle 4.2 am Kader vun der Orientéierungsprozedur an de Lycée falen ewech. DʼDecisioun fir eng Orientéierung baséiert sech op dat, wat de Schüler am Laf vum Cycle 4 geleescht huet, op dʼTëschebilane vum Cycle 4 an op dʼInformatioune vum Psycholog, wa sech dʼEltere fir seng Interventioun entscheet haten. DʼOrientéierungsgespréicher, an deenen den Titulaire vun der Klass an dʼEltere vun de Schüler eng gemeinsam Decisioun fir eng Orientéierung huelen, gi bäibehalen. DʼAschreiwungen an de Lycée sinn tëscht dem 29. Juni an dem 3. Juli 2020.

Wéi gesäit et mat den Tëschebilanen an de Bilanen um Enn vum Cycle aus?

Dat zweet an dat drëtt Trimester vum Schouljoer ginn zesummegeluecht zu enger eenzeger Referenzperiod, déi vum 6. Januar 2020 bis de 15. Juli 2020 geet.
D’Bilansgespréicher vum 2. Trimester falen aus.
Fir all Schüler gëtt en Tëschebilan fir d’Zäit vum 6. Januar bis de 15. Juli 2020 opgestallt. Fir Schüler, déi an den nächste Cycle wiesselen, gëtt um Enn vum Schouljoer e Bilan fir de ganze Cycle opgestallt (bilan de fin de cycle).

Wéi ass den Unterrecht organiséiert an der Zäit vun der Suspensioun?

Den Unterrecht aus der Distanz gëtt och weider fir dʼZäit vum 20. Abrëll 2020 bis den 3. Mee 2020 assuréiert. E konzentréiert sech op dʼHaaptinhalter, dorënner och nei Inhalter, déi een als Schüler beherrsche muss, fir am schoulesche Parcours virunzekommen.
Wann dʼCoursen nees uginn, da ginn dʼInhalter vum Unterrecht aus der Distanz an der Klass verdéift, éier nei Saachen drukommen.

Wéi ginn dʼSchüler an der Zäit vun der Suspensioun vun de Coursen evaluéiert?

Weeder Tester nach Prüfunge ginn an der Zäit, an där dʼCoursen ausfalen, gemaach. Den Titulaire vun der Klass suivéiert dʼLéiere vun all eenzelem Schüler, andeems e sech op dʼAarbechte baséiert, déi am Kader vum Unterrecht aus der Distanz realiséiert ginn, a gëtt och reegelméisseg e Feedback iwwer déi erziilte Fortschrëtter an iwwer dat, wourun nach muss geschafft ginn.

Wéi eng Supporte gëtt et, fir doheem ze léieren?

De Site www.schouldoheem.lu féiert Iech bei eng breet Panoplie vu pedagogeschem Material, dat sech u Schüler aus der Grondschoul an och aus dem Secondaire riicht: Sproochen a Literatur, Mathematik, Konscht a Kreativitéit, Geschicht an Ekonomie, Promotioun vum Liesen, Naturwëssenschaften … DʼOffer ëmfaasst och e sëllegen interessant an innovativ Outile fir déi ganz Jonk.

Rotschléi an Informatiounen iwwer dʼOrganisatioun vum Léieren op Distanz gëtt et vun de jeeweilegen Enseignanten.

Op der Hotline 8002 9090 gi Froe vun den Elteren, Schüler an Enseignanten iwwer dʼLéieren doheem beäntwert.

Wat maachen ech, wann den IAM-Kont vu mengem Kand nach net aktivéiert gouf?

Wann Äert Kand an der Grondschoul ass, da went Iech wgl. un deen Enseignant, deen Titulaire de classe ass. Bei technesche Problemer fëllt wgl. de Kontaktformulaire op dem Site www.schouldoheem.lu hei aus a gitt och dʼMatricule vun Ärem Kand un. De Centre de gestion informatique de l’éducation (CGIE) këmmert sech dann drëm. Wann Äert Kand am Secondaire ass, kënnt Dir säin IAM-Kont selwer iwwer de Site www.iam.education.lu aktivéieren, andeems Dir déi do beschriwwe Prozedur anhaalt.

Weider Detailer

Enseignement secondaire

Wéi ass den Unterrecht an der Zäit vun der Suspensioun organiséiert?

An de Sproochen an an der Mathematik an och, fir déi iewescht Klassen, an de Spezialdisziplinne vun den eenzele Sektiounen konzentréiert sech den Unterrecht aus der Distanz op dʼHaaptinhalter, déi néideg sinn, fir datt e Schüler an déi nächst Klass kann ugeholl ginn.

Wann dʼCoursen nees uginn, da ginn dʼInhalter vum Unterrecht aus der Distanz an der Klass verdéift, éier nei Saachen drukommen.

Fir déi aner Fächer gëllt
, datt den Unterrecht aus der Distanz sech op Aarbechte konzentréiert, déi dat autonoomt Schaffe vun de Schüler fërderen: dʼRealisatioun vun Themendossieren, vu Projeten asw., dat a Relatioun mat den Haaptsujete vum Programm.

Wéi gëtt bewäert an op wéini sinn dʼPrüfunge verluecht?

An der Zäit vun der Suspensioun ginn dʼEnseignanten an de Sproochen an an der Mathematik grad ewéi, fir déi iewescht Klassen, an de Fächer vun der Spezialisatioun  vun den eenzele Sektiounen all eenzele Schüler e konstruktive Feedback iwwer déi erziilte Fortschrëtter an iwwer dat, wourun nach muss geschafft ginn.

No der Reprise vun de Coursë ginn a sämtleche Fächer Prüfungen organiséiert.

Fir dʼSemestermoyenne an den eenzele Fächer ze rechnen, gëtt déi niddregst Nott net berücksichtegt.

Fir dʼMatmaache beim Enseignement à distance vun de Schüler an der Zäit vun der Suspensioun vun de Coursen ze belounen, kënnen dʼEnseignanten an all dëse Fächer dʼMoyenne vun den Notten aus der Zäit vum 6. Januar bis den 9. Juli 2020 ëm 1 bis 4 Punkten eropsetzen.

An deenen anere Fächer
kucken dʼSchüler no der Reprise vun de Coursen zesumme mat hiren Enseignanten iwwer dat, wat an der Zäit vun der Suspensioun realiséiert gouf, a kréien dʼMéiglechkeet, nach eemol drun ze schaffen. Eréischt duerno ginn dës Aarbechten mat enger Nott bewäert.

Fir dʼSemestermoyenne an den eenzele Fächer ze rechnen, gëtt déi niddregst Nott net berücksichtegt.

Fir dʼMatmaache beim Enseignement à distance vun de Schüler an der Zäit vun der Suspensioun vun de Coursen ze belounen, kënnen dʼEnseignanten an all dëse Fächer dʼMoyenne vun den Notten aus der Zäit vum 6. Januar bis den 9. Juli 2020 ëm 1 bis 4 Punkten eropsetzen.

DʼPromotiounskrittären um Enn vum Schouljoer bleiwen onverännert.

Wéi gëtt den Unterrecht organiséiert fir dʼSchüler vun de Premièresklassen?

Den Unterrecht aus der Distanz gëtt och weider fir den Zäitraum vum 20. Abrëll bis den 3. Mee 2020 assuréiert. E betrëfft nei Matièren fir ze garantéieren, datt dat geléiert gëtt, wat fir en universitäre Parcours néideg ass.

DʼEnseignantë ginn all eenzele Schüler reegelméisseg e Feedback iwwer déi erziilte Fortschrëtter an iwwer dat, wourun nach muss geschafft ginn.

Wéi ginn dʼOfschlossexamen organiséiert?

DʼOfschlossexamen (examens de fin d’études) fänke wéi virgesinn de 25. Mee un an hale sech un dee Kalenner, deen ursprénglech festgehale gi war.

DʼExamensfroe ginn ausschliisslech iwwer déi Stoffer, déi an der Klass behandelt goufen; et gëtt also keng Froen iwwer Inhalter, déi am Kader vum Unterrecht aus der Distanz behandelt goufen.

DʼExamensprogrammer vun alle Fächer ginn adaptéiert a gi vum 6. Abrëll un um Site eschoolbooks.lu publizéiert.

DʼSchlussnotten op der Première setze sech zu engem Drëttel aus der Joresnott an zu zwee Drëttel aus der Examensnott zesummen.

DʼBerücksichtege vun de Resultater aus dem Schouljoer kann net zum Desavantage vum Schüler geschéien. Fir dat ze garantéieren, kann de Schüler eng vun dësen dräi Optioune wielen:

- Optioun 1: DʼNott vum 1. Semester zielt als Joresnott.
- Optioun 2: DʼNott vum 2. Semester, wann et eng gëtt, zielt als Semesternott. Op Ufro vum Schüler kann a maximal dräi Fächer eng fakultativ Prüfung geschriwwe ginn an der Woch vum 18. Mee (18., 19. an 20. Mee). DʼNott vun der fakultativer Prüfung gëtt mat där anerer Nott verrechent, fir esou dʼSemesternott ze kréien.
- Optioun 3: Wann um leschte Schouldag keng Nott vum zweete Semester virläit, gëtt et zwou Méiglechkeeten. Entweeder gëtt eng Prüfung a maximal dräi Fächer an der Woch vum 18. Mee (18., 19. an 20. Mee) geschriwwen oder dʼNott vum éischte Semester gëtt als Joresnott geholl.

DʼDecisiounkrittäre fir dʼPacke vum Examen (admission), fir en Noexamen (ajournement) oder fir dʼDuerchfalen (refus) bleiwen onverännert.

Bleiwen all dʼLycéeën zou?

Jo, och de Lycée vu Schengen.

Gëtt et eng Telefonspermanence an de Lycéeën, och wa se zou sinn?

Jo, all Lycée ass bis dʼOuschtervakanz daagsiwwer tëscht 8 an 18 Auer telefonesch ze erreechen, fir op Är Froen a Relatioun mam Léiere vun Ärem Kand ze äntweren.

Wéi funktionéieren de Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS), de Service socio-éducatif (SSE) an d’Équipe pour enfants à besoins spécifiques (ESEB) an de Lycéeën?

DʼServicer SePAS, SSE an ESEB an all Lycée si fir Elteren, Schüler an Enseignanten disponibel iwwer eng Telefonspermanence, déi wärend de Bürosstonne funktionéiert. DʼPsychologen, dʼAssistant-sociallen an dʼEducateuren hunn en oppent Ouer fir jiddereen, deen Hëllef brauch, a proposéieren eng psycho-sozial Begleedung. Déi eenzel Servicer sinn iwwer Telefon ze erreechen, hir Nummere fënnt een op den Internetsitte vun de jeeweilege Lycéeën

Wat maachen, wann een doheem net dat néideg informatescht Material huet?

DʼEltere vun deene Schüler, déi doheem net dat néideg informatescht Material oder keng Internetverbindung hunn, si gebieden, dʼSekretariat vum Lycée ze kontaktéieren.

Wéi eng Supporte gëtt et, fir doheem ze léieren?

Den Internetsite www.schouldoheem.lu proposéiert eng breet Panoplie vu pedagogeschem Material, dat sech u Schüler aus dem Fondamental an aus dem Secondaire riicht: Sproochen a Literatur, Mathematik, Konscht a Kreativitéit, Geschicht an Ekonomie, Promotioun vum Liesen, Naturwëssenschaften … DʼOffer ëmfaasst och e sëllegen interessant an innovativ Outile fir déi ganz Jonk.

Rotschléi an Informatiounen iwwer dʼOrganisatioun vum Léieren op Distanz gëtt et vun de jeeweilegen Enseignanten.

Op der Hotline 8002 9090 gi Froe vun den Elteren, Schüler an Enseignanten iwwer dʼLéieren doheem beäntwert.

Wat maachen ech, wann den IAM-Kont vu mengem Kand nach net aktivéiert gouf?

Wann Äert Kand am Secondaire ass, kënnt Dir säin IAM-Kont selwer iwwer de Site iam.education.lu aktivéieren, andeems Dir déi do beschriwwe Prozedur anhaalt.

Bei technesche Problemer fëllt wgl. de Kontaktformulaire op dem Site www.schouldoheem.lu aus a gitt och dʼMatricule vun Ärem Kand un. De Centre de gestion informatique de l’éducation (CGIE) këmmert sech dann drëm.
Weider Detailer

Beruffsausbildung

Ginn dʼAktivitéiten och fir dʼSchüler an dʼSchülerinnen an enger Ausbildung gestoppt?

DʼAusbildung am Lycée an am Léierbetrieb si gestoppt.

Kann e Léierjong/Léiermeedche fir d’Deelzäit-Aarbechtslosegkeet a Fro kommen?

Jo, och Léierjongen/Léiermeedercher kënne vun der Reegelung fir d’Deelzäit-Aarbechtslosegkeet profitéieren. Weider Infoen.

Gëtt d’Schouljoer 2019-2020 bewäert?

D’Zil ass, de Schüler an och de Léierjongen/Léiermeedercher eng Promotioun am Laf vum Schouljoer 2019/2020 ze erméiglechen.

Wéi ginn dʼModülle bewäert?

DʼBewäertungsmethode ginn de Uspréch vun der aktueller Situatioun no ugepasst. No der Reprise vun de Coursë gëtt all Modüll bewäert, esouwäit dat méiglech ass.
Um Enn vum Joer ginn – ënner verschiddene Formen – Méiglechkeeten ugebueden, fir dʼJoer ze packen (des possibilités de repêchage sous différentes formes).

Wéi ginn d’Patronatsmodüller bewäert?

D’Léierjongen an d’Léiermeedercher kréien eng Dispense fir d’Patronatsmodülle vum 2. Semester. Déi Modüller sinn also gepackt.

Wéi gëtt den Unterrecht organiséiert bis zum Enn vun der Period vun der Suspensioun?

Den Unterrecht aus der Distanz konzentréiert sech op dʼHaaptinhalter, déi néideg sinn, fir datt dʼSchüler weiderkomme kënnen. Wat dʼMatière ugeet, déi no der Ouschtervakanz ze behandelen ass, kritt den Theorie-Unterricht eng grouss Plaz. De prakteschen Unterrecht gëtt aus der Distanz gemaach, esouwäit digital Outilen dat zouloossen

Sinn dʼStagen? Wéi gi se bewäert?

Fir dʼSchüler op den Ofschlossklasse gëtt et eng Dispense fir all déi Stage-Modüller, déi onméiglech kënne bewäert ginn. Op allen anere Klasse kréien dʼSchüler eng Dispense fir all déi Stage-Modüller, déi tëscht dem 16. Mäerz an dem Enn vum Schouljoer sollte sinn.

Gëtt d’Dauer vun den integréierte Projeten adaptéiert?

D’Dauer vun de finalen a vun den intermediairen integréierte Projete gëtt ugepasst an hiren Inhalt beschränkt sech op déi Matière, déi bis zum Schluss vum 1. Semester vum Schouljoer 2019/2020 behandelt gouf.

D’Commissairen, déi sech ëm déi final integréiert Projeten këmmeren, déi a Form vu Modüllen am Laf vum Joer organiséiert goufen, deelen d’Modalitéiten esou séier ewéi méiglech de concernéierte Lycéeë mat.

Gëtt d’Frist, fir de Léiercontract ze ënnerschreiwen, verréckelt?

De leschten Datum, fir de Léiercontract ze ënnerschreiwen, war ursprénglech den 31. Oktober. Deen Datum gëtt verréckelt.

Wéi ass et mam Cours fir de Meeschterbréif (Brevet de maîtrise)?

DʼCoursë fir de Brevet de maîtrise an dʼExamen dovu ginn op e spéideren Datum verluecht.

Wéi ass et mat der Patronatsformatioun am CNFPC?

DʼAktivitéite ronderëm dʼPatronatsformatioun gi fir dʼZäit vun der Suspensioun och gestoppt.

Wéi gesäit et mat professionelle Reunioun aus?

Bei der Annonce vun den Decisiounen aus dem Regierungsrot vum 15. Mäerz 2020 huet de Premierminister betount, datt dʼRegierung dʼZuel vun den Deplacementer vu Persoune reduzéiere wéilt. Dofir si sämtlech „professionell“ Reuniounen (wéi preliminairer, curriculairer an anerer) ofgesot, bis eng nei Direktiv kënnt.

Musekunterrecht

Wat geschitt mat deenen Examen, déi an der Zäit vun der Suspensioun virgesi waren?

DʼExame gi verréckelt op dʼZäit no der Suspensioun vun de Coursen.
DʼZuel an dʼOrganisatioun vun den Exame gi fir eng grouss Majoritéit vun de Schüler adaptéiert. Fir all dʼSchüler gëllt, datt dʼContenue vun den eenzelen Examen ugepasst ginn un déi Matière, déi an de Coursë behandelt an un där an de Coursë geschafft gouf.

Erwuessenebildung

Wéi ass dʼSituatioun am Secteur vun der Erwuessenebildung?

Sämtlech Owescoursë si bis den 3. Mee 2020 annuléiert. DʼÉcole nationale pour adultes an den Institut national des langues bleiwen an där Period och zou.

Ginn déi allgemeng Coursen (Cours d’intérêt général) nogeholl?

DʼParticipantë vun de Cours d’intérêt général gi vun den Organisateure vun deene Coursen iwwer dʼSuite informéiert.

Wéini sinn dʼEpreuven am Institut national des langues (INL)?

Déi reegelméisseg Kontrolle grad ewéi déi national an international Tester an Exame ginn op e spéideren Datum verluecht. Informatiounen doriwwer gi matzäit matgedeelt iwwer den Internetsite www.inll.lu.

Organiséiert den Institut national des langues (INL) Online-Coursen?

DʼApprenante kënnen hir elektronesch Léierplattform consultéieren. Si si gehalen, dʼInstruktioune vun den Enseignanten ze respektéieren an déi Aufgaben, déi hinne proposéiert ginn, selbstänneg ze maachen.

  • Mis à jour le 03-04-2020