„Méisproochegkeet fërderen!" Fir datt d’Kanner haut schonn déi Sproochen héieren, déi se mar schwätzen / Faire entendre aux enfants aujourd’hui, les langues qu’ils parleront demain