Universal Deklaratioun vun de Mënscherechter / Allgemeine Erklärung der Menschenrechte / Déclaration universelle des droits de l’homme / Universal Declaration of Human Rights / Declaração Universal dos Direitos Humanos